Судска управа Прекршајног суда у Лесковцу


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Лесковцу чине:

• Председник суда, Бранислав Ђорђевић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења.

За заменике Председника суда одређене су судије Јован Спасић, први заменик, и Татјана Трајковић, други заменик, које замењују Председника суда у случају спречености или одсутности.• Секретар суда, Синиша Влајић


Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Лесковцу.• Административно-технички секретар, Виолета Марковић


Обавља административно-техничке послове за председника суда.